ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ

SMETA

p2

TUV ਆਡਿਟ

p3

FSC

p4

ISO9001

p5

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ

p6

100% ਬਾਇਓਡੀਗਰਡੇਬਲ ਟੈਸਟ

cer

ਆਡਿਟਡ ਸਪਲਾਇਰ